ZEDA Beton, a. s., Miletičova 17/B, Bratislava 821 08

Výzva na predkladanie ponúk k podprahovej zákazke

(zadávanie podprahových zákaziek podľa §99 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov /ďalej len zákon/)

 1. Identifikácia osoby podľa § 7 zákona /ďalej len obstarávateľ/:

Názov organizácie: ZEDA Beton, a.s.

Sídlo organizácie: Miletičova 17/B, Bratislava 821 08
IČO: 44 114 036

tel. č.: 0905 274 816

vyhlasuje verejné obstarávanie v rámci Operačného programu Bratislavský kraj Prioritná os 2. Vedomostná ekonomika, Opatrenie 2.2 Informatizácia spoločnosti. Obstarávateľ je žiadateľ o nenávratnú finančnú pomoc /NFP/ v rámci vyššie uvedeného opatrenia.

 1. Typ zmluvy:

Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluva nadobudne účinnosť až v prípade schválenia NFP obstarávateľovi a to až po podpise zmluvy o poskytnutí NFP a odobrení tohto verejného obstarávania poskytovateľom NFP.

 1. Názov zákazky: Informačno – komunikačné technológie

 1. Stručný opis predmetu zákazky:

Naprogramovanie informačného systému pre riadenie vzťahov zo zákazníkmi – CRM (Customer-relationship management) pre komplexnú správu firemných obchodných a marketingových aktivít voči klientom spoločnosti pre zvýšenie obratu a kvality poskytovaných služieb

Vytvorenie samostanej vnútropodnikovej siete s možnosťou prepojenia do WAN siete poskytovateľa Internetu a možnosťou WIFI siete s možnosťou pripojenie viacerých sieťových zariadení do vnútrofiremnej siete.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch časti B. Opis predmetu zákazky.

 1. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Nie

 1. Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.

 1. Komunikácia

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi obstarávateľom a uchádzačom, alebo záujemcom bude uskutočňované písomne.

 1. Poskytovanie súťažných podkladov:

Súťažné podklady /SP/ si môže záujemca písomne vyžiadať na adrese: ZEDA Beton, a.s., Miletičova 17/B, Bratislava 821 08

Kontaktná osoba: Mgr. Marek Varga, Telefón: 0905 274 816

Súťažné podklady sa budú vydávať: na základe záujemcom podpísanej písomnej žiadosti doručenej do 10.03.2011 do 15:00 na vyššie uvedenú adresu.

Spôsob poskytnutia súťažných podkladov: osobne, alebo poštou

Úhrada za súťažné podklady: nepožaduje sa.

 1. Vysvetľovanie údajov

V prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve alebo v súťažných podkladoch, môže ktorýkoľvek zo záujemcov požiadať o ich vysvetlenie priamo u zodpovednej osoby na adrese:

ZEDA Beton, a.s., Miletičova 17/B, Bratislava 821 08

Kontaktná osoba: Mgr. Marek Varga, Telefón: 0905 274 816

e-mail: varga@zedabeton.sk

Záujemca môže požiadať o vysvetlenie najneskôr šesť pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.

 1. Predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk: do 23.03.2011 do 12.00 hod.

Adresa, na ktorú sa majú ponuky predložiť:

ZEDA Beton, a.s., Miletičova 17/B, Bratislava 821 08

Ponuky sa predkladajú v:  slovenskom jazyku resp. českom jazyku.

 1. Otváranie ponúk

Dátum a čas: 23.03.2011 o 13:00

Miesto: ZEDA Beton, a.s., Miletičova 17/B, Bratislava 821 08

Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Na otváraní obálok s ponukami sa môžu zúčastniť uchádzači zastúpení štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu uchádzača, alebo osoby splnomocnené uchádzačom na jeho zastupovanie.

 1. Podmienky financovania podprahovej zákazky.

Predmet obstarávania je plánovaný ako spolufinancovaný z prostriedkov pridelených obstarávateľovi ako nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj Prioritná os 2. Vedomostná ekonomika, Opatrenie 2.2. Informatizácia spoločnosti.

 1. Podmienky účasti uchádzačov:

Uchádzač predloží doklad o oprávnení poskytovať službu ako originál, alebo úradne overenú kópiu originálu, v slovenskom jazyku, alebo v pôvodnom jazyku s úradným prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

Ďalšie podmienky účasti uchádzačov sa nevyžadujú.

 1. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Kritérium Váha

Cena predmetu zákazky bez DPH v EUR......................................................... 100 %

 1. Lehota viazanosti ponúk sa končí dňom 31.05.2011.

 1. Obstarávateľ neobmedzuje počet uchádzačov.

 1. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky

Nie je nutná.

 1. Predpokladaná hodnota zákazky je 78 000,- EUR bez DPH

 1. Odborne spôsobilá osoba na vykonávanie verejného obstarávania:

Ing. Rastislav Ručinský, PhD.

Registračné číslo: U0507-579-2006


Dátum: 04.03.2011

......................................................

Mgr. Marek Varga
predseda predstavenstva